Med kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af budgettet for 2022 får flere områder i kommunen et kvalitetsløft, oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Folkeskolen
Det gælder blandt andet folkeskolen, hvor der politisk er ambitioner om en folkeskole i top. Den nye skolepolitik er en central del i dette arbejde, og folkeskolen styrkes med yderligere 2,350 mio. kr. Midlerne er målrettet elever i førskolen og indskolingen.
De enkelte skoler og skoleledere bliver inddraget i, hvordan midlerne bruges bedst muligt, da det er decentralt på skolerne, de har indsigt i, hvordan eleverne og undervisningen kan understøttes bedst muligt. Værktøjerne til at støtte udviklingen kan eksempelvis være co-teaching og understøttende undervisning.

Seniorområdet
I næste år budget er der afsat yderligere midler til seniorområdet. I alt er der afsat 8,4 mio. kr. ekstra for at sikre et endnu bedre kvalitets- og serviceniveau inden for omsorg og pleje.
Med budget 2022 sikrer kommunen klippekortsordningen i sin nuværende form. Klippekortsordningen er et tilbud til de svageste borgere på plejecentre og i eget hjem, og den giver dem mulighed for at vælge ekstra aktiviteter efter eget valg. Rengøring hver anden uge fortsætter også i hjemme- og sygeplejen med den nye aftale.

Udsatte børn og unge
Det specialiserede børneområde styrkes med 11 mio. kr. Det er en klar politisk prioritering at støtte udsatte børn og unges trivsel og opvækst.
– Det har afgørende betydning for børn og unges muligheder senere i voksenlivet, at vi hjælper og støtter dem så tidligt som muligt. Vi skal hjælpe barnet selv, men også familien som helhed. Vi har og skal fortsat have fokus på en tæt og mere hyppig kontakt med familien, et øget tværfagligt samarbejde og tæt opfølgning. På den måde kan vi skabe stabilitet i børnenes liv og deres familier, og dermed bedre trivsel og udvikling for barnet”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
Der vil fortsat være behov for at anbringe børn uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. For at styrke dette tilfører kommunalbestyrelsen med næste års budgetområdet med 11,4 mio. kr. Derved kan der iværksættes de nødvendige og tidlige indsatser for kommunens børn og unge.

Det specialiserede voksenområde
Der er et stigende udgiftspres på det specialiserede voksenområde, og derfor tilføres området 9 mio. kr.
Trods et stigende pres på området, så er der i økonomiaftalen mellem regeringen og KL ikke afsat flere midler til området. Derfor må Jammerbugt Kommune prioritere inden for den aftalte økonomiske ramme. De 9 mio.kr. til området skal derfor sikre, at det nuværende serviceniveau på det specialiserede voksenområde opretholdes. Kommunen har alligevel ambitioner om fortsat at udvikle området, og derfor skal der tænkes nyt.
– De stigende udgifter kræver, at vi ikke blot kan nøjes med at tilføre ekstra midler til området, vi må også tænke nyt i opgaveløsningen, så vi fortsat kan opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som hidtil. Det vil vi blandt andet gøre ved at gå nye veje, og i højere grad bygge på et helhedssyn på tværs af sektorer. Derudover vil vi være åbne overfor nye samarbejdskulturer og være langt mere netværks- og helhedsorienterede i vores tilgang i de kommende år”, forklarer Mogens Christen Gade.