Jammerbugt Kommune deltager i klimaprojektet ”DK2020”, som Realdania, C40 og CONCITO står bag. Derfor har Jammerbugt Kommune udarbejdet en klimahandlingsplan, som indeholder en samlet målsætning om klimaneutralitet i 2050.
Dvs. der ikke udledes mere CO2, end der optages på kommunens område.
Desuden har kommunen et delmål om 70 pct. reduktion i 2030 i forhold til 1990.Jammerbugt Kommune har fået udarbejdet et energiregnskab, som viser, at kommunen reducerede CO2-udledningen med 43 pct. fra 1990 til 2018. Det skyldes bl.a., at mange områder i perioden konverterede til fjernvarme, som er en mere klimavenlig opvarmningsform, der udleder mindre CO2.

Konkrete mål og handlinger
For at Jammerbugt Kommune fremover kan bidrage til reduktionen af udledningen, bliver der iværksat en række konkrete handlinger frem til 2030 og 2050 baseret på 4 fokusområder.

1. Energi – klimaneutralitet i 2030
Fremover arbejder kommunen med alternative varmekilder – både i den individuelle og i den kollektive varmeforsyning og med energibesparelser og mere vedvarende energi – mest i form af sol. Der vil desuden blive startet en dialog med udvalgte virksomheder i Jammerbugt Kommune med henblik på nedbringelse af CO2-udledningen, ligesom Jammerbugt Kommunes deltagelse i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) vil medvirke til et fortsat fokus på bæredygtighed og energioptimering hos virksomhederne.

2. Transport – 30 pct. i 2030 og klimaneutralitet i 2050
Løsningen ift. transport vil basere sig på el – evt. i kombination med vedvarende energikilder. Der skal være fokus på, og arbejdes med, udfordringen i at få ladestander-infrastrukturen på plads. Derfor bliver der nedsat en ladestandergruppe, som skal arbejde med dette. Kommunen vil desuden samarbejde med butikker ift. at støtte op om placering af ladere.
Derudover vil Jammerbugt Kommune have fokus på som organisation at anvende elbiler og i højere grad erstatte fysiske møder med virtuelle møder for at begrænse kørsel. Desuden er det kommunens mål inden 2030, at der stilles krav om fossilfrie brændstoffer i de lastbiler, der benyttes i tømningen af dagrenovation og genbrugscontainere.
Herudover vil der være fokus på sikre veje og stier til skole, natur og fritidsaktiviteter for på denne måde at bidrage til mindre CO2-udledning på transportområdet.

3. Landbrug – 30 pct. reduktion i 2030 og 50 pct. i 2050
Jammerbugt Kommune er Danmarks spisekammer og en kommune med meget landbrug, især mange kvægbrug, og landbruget fylder meget i klimaregnskabet. Reduktionen af klimagasser fra landbruget bliver vanskeligt, fordi mange af de nødvendige teknologier endnu ikke er udviklet.
Der skal arbejdes med udtagning af lavbundsjord, skovrejsning, nye staldteknologier, biogas, ændring af fodring samt ændringer i planteavl.
Der er startet et klimasamarbejde op med landbruget. I det samarbejde er det besluttet at indgå en lokal klimapartnerskabsaftale, som opridser de emner, der vil blive arbejdet for, samt at nedsætte en styregruppe, der vil følge arbejdet. Samarbejdet med landbruget er særligt vigtigt, da det er her mange af de konkrete handlinger, der skal ske på landbrugsområdet aftales.

4. Affaldsdeponi og spildevand – 70 pct. i 2030 og klimaneutralitet i 2050
Målet skal nås med den nye klimaaftale, hvor genbrug og cirkulær økonomi vil komme til at fylde endnu mere, og der vil skulle sorteres i flere fraktioner ved husstandene. Målet skal også nås gennem lovgivning om lattergasudledningen fra spildevandsanlæg.
Ift. spildevand vil der også i årene fremover være fokus på separatkloakering, så den vandmængde, som bliver ledt til renseanlæg reduceres, og udgifterne til strøm og pumpning samt rensning af vandet reduceres. Samtidig klimasikres kloaksystemerne, så der ikke sker opstuvning af spildevand i forbindelse med nedbør. Der er desuden løbende fokus på at mindske energiforbruget på renseanlæggene.
Derudover forventes det, at der kommer en ny lovgivning, som kræver, at lattergasudledning fra større renseanlæg reduceres. Pandrup Renseanlæg er i denne kategori.

Klimatilpasning
Landbrugsjord og sommerhuse vil i fremtiden være endnu mere udsatte for oversvømmelser i vores kommune.
I de senere år har vi set en stigende nedbørsmængde, hvilket har ført til en stigning i det terrænnære grundvand. Dette kan føre til arealer med meget vand, hvilket er til gene for landmænd, boligejere og erhverv i kommunen.

Den fremtidige indsats for klimatilpasning i Jammerbugt Kommune:
Udpegning af arealer i fare for oversvømmelse og erosion i kommuneplan ’21
Administrationsgrundlag for håndtering af vand i lokalplanlægningen, dvs. fokus på klimatilpasning i planlægning, udstykning mv.
Handleplan/-katalog for klimatilpasning, som bl.a. skal indeholde større anlægsprojekter i udvalgte områder, der er udfordret af tilbagevendende oversvømmelser.
Desuden arbejdes der på et klimatilpasningsprojekt omkring udvikling af et ”vådindeks” på baggrund af kunstig intelligens. Med dette værktøj forventer Jammerbugt Kommune et markant bedre beslutningsgrundlag, når der skal anlægges infrastruktur og bygges nyt, ligesom værktøjet skal hjælpe med kortlægningen af oversvømmelser i kommunen.

Hvad kan du som borger selv gøre?
Det kan være svært at se, hvad du som enkeltperson kan gøre for at reducere CO2-udledningen og bidrage til klimatilpasningen. Men der er faktisk mange ting, du kan gøre som privatperson:

 • Udskift dit olie- eller naturgasfyr til fjernvarme eller varmepumpe. Der er tilskud til dette: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
 • Montér solceller på taget
 • Isolér dit hus og foretag andre energirenoveringer
 • Skru ned for varmen
 • Skift bilen ud med en elbil
 • Tag cyklen i stedet for bilen på de korte ture
 • Kør flere sammen i bilen eller tag bussen
 • Skær ned på flyveturene, tag evt. tog i stedet eller tag på cykelferie
 • Spis mere plantebaseret og mindre kød, erstat fx noget af det røde kød med fisk eller fjerkræ og spis efter sæsonen
 • Brug stofbæreposer i stedet for plastikposer
 • Undgå madspild ved at bruge dine rester. Find flere tips her: www.klimatips.dk
 • Sortér dit affald
 • Reparér tingene i stedet for at købe nyt
 • Køb og giv til genbrug
 • Køb produkter af højere kvalitet og med længere levetid
 • Indret din have så regnvandet kan nedsive på egen grund, så belaster det ikke kloakken lige så meget
 • Lad haven blive vild og frodig, så binder du mere CO2 i havens biomasse og giver mulighed for et rigere dyre- og planteliv
 • Har du fladt tag, kan der måske vokse græs og urter, så det kan forsinke regnvandet
 • Opsaml dit regnvand og brug det til havevandingen, så sparer du på drikkevandet