Jammerbugt Kommune har indledt et nyt projekt i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med lettere behandlingstilbud for sårbare børn og unge.
Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet, hvor Jammerbugt Kommune er blevet tildelt 5,8 mio. kr. til etablering af behandlingstilbud til tre forskellige målgrupper. 

Tegn på mistrivsel
De første måneder af året har været en travl periode for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som har fået etableret tre nye behandlingstilbud, der henvender sig til henholdsvis børn med vanskeligheder ift. affektregulering, unge med tegn på psykisk mistrivsel og elever med autisme diagnose.
Jammerbugt Kommune er derfor nu klar til at tage imod nye målgrupper af børn og unge, for at hjælpe dem til bedre mestring af egne udfordringer.

Inddragelse af netværk
For hvert af de tre behandlingstilbud er der fokus på inddragelse af forældre og øvrigt netværk omkring børnene og de unge.
Det er forskelligt, om forældrene modtager rådgivning, undervisning eller deltager i behandlingssessioner alt afhængig af, hvilket behandlingstilbud, barnet bliver tilbudt.
– I de projekter, som Jammerbugt Kommune igangsætter, er det afgørende, at vi tænker helhedsorienteret. Vi ønsker at få inddraget alle perspektiver og ligeledes give børnenes netværk mulighed for at understøtte børnenes udvikling bedst muligt, siger Ulla Flintholm, formand for Børne- og Familieudvalget.
– Vi tror på, det giver de bedste forudsætninger, for at lykkes med behandlingen og de indsatser, der igangsættes, uddyber hun.

I klassen
For tilbuddet rettet mod affektregulering, vil behandlingen foregå i barnets klasse, hvor hele klassen deltager.
– På den måde undgår vi, at nogen er særligt udpeget og yderligere bliver der undervist i at forstå sine følelser og hvorfor man kan reagere, som man gør i nogle tilfælde. Emner som alle børn kan profitere af at modtage undervisning i, og derfor giver det rigtig god mening at inddrage hele klassen, siger Pernille Skyum, leder af PPR.
Behandlingstilbuddet målrettet psykisk mistrivsel henvender sig til udskolingsbørn, hvor målgruppen kan være bredere, alt afhængig af hvilke udfordringer, de unge oplever. Her vil Jammerbugt Kommune tilbyde både individuelle samtaler og gruppeforløb, afhængig af problemstillingerne. Forældrene bliver inddraget i et tilbud om undervisning i de emner, som de unge arbejder med i behandlingen.

Autisme
For tilbuddet vedrørende autisme, er der et særligt fokus på at få forældrene inddraget.
– I behandlingen af autisme vil børnene eller de unge blive tilbudt op til 15 sessioner, hvor vi tilbyder forældrene at deltage i dem alle. Det er en fantastisk mulighed for forældrene, som kan få indblik i, hvordan der arbejdes med udfordringer og adfærd i dette tilbud. Når de deltager direkte i behandlingssessionerne med barnet, får forældrene derfor også større mulighed for at arbejde videre med initiativerne i hjemmet, siger Pernille Skyum.
Forældrene vil ligeledes blive tilbudt undervisning i grupper, hvor muligheden for at sparre med og spejle sig i andre forældre, som er indenfor samme område, opstår.

Bred budskabet ud
For at få bredt budskabet ud om tilbuddene, er der sendt informationsmateriale ud til samtlige samarbejdspartnere.
Der er igangsat initiativer for at klæde samarbejdspartnere på ift. viden om tegn på mistrivsel, for at kunne opspore og henvise de børn og unge, der kunne profitere af behandlingstilbuddene.
– Projektet kan være med til at gøre en stor forskel for en række børn og unge i Jammerbugt Kommune, som enten oplever begyndende tegn på mistrivsel eller allerede i dag oplever tilbagevendende udfordringer i deres dagligdag. Her får vi muligheden for at sætte tidligere ind og hjælpe disse børn, før udfordringerne bliver barrierer i deres liv. Vi forventer fortsat stor opbakning til projektet, som vi allerede har mødt i de indledende faser, siger Ulla Flintholm.
Informationsmaterialet om de forskellige behandlingstilbud kan findes på PPRs hjemmeside.

Henvisningsprocedure
For at et barn/en ung kan blive henvist til et behandlingstilbud, skal henvendelse ske til de psykologer, som er tilknyttet det pågældende distrikt.
Distriktspsykologerne udarbejder en henvisning til de psykologer, som varetager behandlingen og udarbejder målgruppevurdering ift. om barnet/den unge vil kunne profitere af at blive tilbudt et forløb.